Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на онлайн магазин https://elektri4ko.com/

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Описаните по-долу правила и условия (наричани за краткост „Общи/-те условия“) уреждат използването на този уебсайт, като регламентират отношенията между доставчика на стоки НОВ СВЯТ 95 ЕООД и лицата, ползващи онлайн – магазина, достъпен на уебсайт: https://elektri4ko.com/ (наричан по-нататък „Сайта“) за покупко-продажба на стоки, предлагани в онлайн – магазина. Във връзка с горното, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да заявите и извършите покупка на стока от онлайн – магазина. Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни – ето защо преди всяка покупка прочетете внимателно актуалната им редакция.

1. Страни по Общите условия

1) НОВ СВЯТ 95 ЕООД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: с.Недан, обл.В.Търново ул.52-ра № 3 с ЕИК 206271380, наричано по-нататък НОВ СВЯТ, „Дружеството“ или „Ние“

2) Всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което се е съгласило с тези Общи условия и с Политиката за поверителност, и използва Сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“, „Потребителят“ или „Вие“.

С регистрирането си в Сайта Потребителят декларира, че е навършил 18 години и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва договори за покупко-продажба на стоки.

2. Приемане/неприемане на Общите условия

1) Отбелязването на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ при завършване на поръчката се счита за потвърждение, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на Сайта и онлайн – магазина, и че сте съгласни да бъдете обвързани с тях. От момента на тази отметка, както и на отметката „Запознах се с Политиката за поверителност и я приемам“ възниква възможността Вие да извършвате валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани чрез онлайн-магазина.

Моля да имате предвид, че Вашето съгласие с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн – магазина или докато не са изплатени всички дължими от Вас суми към НОВ СВЯТ.

2) В случай, че не сте съгласни с Общите условия и/или с Политиката за поверителност, моля, не използвайте Сайта за извършване на покупки на стоки от онлайн – магазина.

3. Идентифициране на Потребителя

Във връзка с възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за съгласие с настоящите Общи условия, както и във връзка с извършване от Потребителя на поръчки от онлайн – магазина, е необходимо идентифицирането на съответния Потребител. Посоченото идентифициране се осъществява чрез: съхранение в лог – файлове на сървъра на сайта на IP-адреса на Потребителя, на негови лични данни, предоставени при регистрация и завършване на направена поръчка, както и всяка друга предоставена от Потребителя информация. За повече информация – вижте „Политика за поверителност“.

4. Политика на поверителност

НОВ СВЯТ е администратор на лични данни. Събираната лична информация за потребителя се използва само за изпълнение на сключения договор за покупка на стока и за маркетингови цели, и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тя е изискана от държавен орган или компетентна институция и е спазен предвидения в закона ред.

НОВ СВЯТ не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Изпращане на информационен бюлетин (може да включва и рекламни съобщения) се изпращат на Потребители само при изразено от тях изрично съгласие за това. За повече информация – вижте „Политика за поверителност“.

5. Ограничаване на отговорността

Във връзка с ползването услугите на Сайта и онлайн-магазина, Потребителят следва да има предвид, че:

1) НОВ СВЯТ не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до Сайта по всяко време.

2) Достъпът на Потребителя до Сайта може да бъде прекратен по всяко време, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за Дружеството.

3) НОВ СВЯТ не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове), публикувани на Сайта. Всички електронни препратки (линкове) на този Сайт са предоставени единствено с цел удобство на Потребителя. Дружеството не рекламира, нито препоръчва, нито одобрява съдържанието на други сайтове.

4) НОВ СВЯТ не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра на Потребителя. Достъпването до Сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта се извършва от и за сметка на Потребителя; последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет – достъпа до Сайта.

5) НОВ СВЯТ не носи отговорност и не дава гаранции, че мониторът на Потребителя възпроизвежда цветовете на Сайта и предлаганите в онлайн-магазина стоки по най-точния и най-близкия до действителните цветове и форми начин.

6) НОВ СВЯТ не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн-магазина, в случай че Потребителят е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни. В такъв случай Дружеството си запазва и правото да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил на Сайта.

7) НОВ СВЯТ не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчана от Потребителя стока, от момента на предаването й на доставчик-куриерска компания Еконт.

8) НОВ СВЯТ не носи отговорност за различия между посочените на Сайта цени на стоките в онлайн-магазина и цените, обявени в други места за продажби на същите стоки.

9) НОВ СВЯТ не носи отговорност за рекламации относно повреди на стоки, причинени от употреба на закупена от онлайн магазина стока в противоречие с предназначението и условията за ползване на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на съответните подзаконови актове, приложими на територията на Република България.

6. Промяна на Общите условия

НОВ СВЯТ си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на Сайта и имат действие занапред – не засягат поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.

II. УСЛУГИ

Чрез Сайта НОВ СВЯТ предлага на Потребителя оферти за покупка от онлайн магазина на разнообразни стоки чрез извършване на електронна (онлайн) поръчка, заплащане на съответната продажна цена по посочения за Потребителя начин /наложен платеж/ и доставка до посочен от Потребителя адрес.

1. Условия за покупка на стока

За да пазарува от Сайта, Потребителят може да действа като регистриран потребител, със собствен профил в Сайта.

Във връзка с регистрацията:

– процедурата по регистрация е изцяло доброволна и безплатна;

– задължително следва да се попълнят всички места, отбелязани със звездичка (*);

– Потребителят следва да въведе актуални, верни, пълни или точни данни; в противен случай носи отговорността за неточно изпълнение на договора, съгласно посоченото в пункт I, точка 6.6) по-горе от настоящите Общи условия;

– Потребителят има право по всяко време след регистрацията да променя въведените данни, с изключение на случаите на потвърдена от Дружеството поръчка, която все още не е получена на заявения от Потребителя адрес;

– Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола за профила си в Сайта, както и за всички действия, които се извършват от Потребителя или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

2. Сключване на договор

1) Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма на Сайта. Регистрационната форма включва данни за:

– получателя на стоката;

– мястото на доставка;

– характеристики на поръчаната стока;

– брой на поръчаната стока;

– цена на поръчаната стока;

– начин на плащане.

2) Заявката се счита за подадена след кликване на бутона „Запознах се с Общите условия и ги приемам“  и на бутона „Запознах се с Политиката за поверителност и я приемам“, и натискане на бутона „Завърши поръчката”. Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно обвързваща сила: с подаване на заявката Потребителят заявява своето изрично съгласие, че приема е-мейл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на действащото законодателство.

3) Дружеството изпраща без неоправдано забавяне имейл – съобщение на Потребителя, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на поръчаната стока.

4) Потвърждението на конкретната поръчка от страна на НОВ СВЯТ е условието, при наличието на което договорът за покупка на стока от онлайн-магазина се счита за сключен. Изпращането от страна на Дружеството на потвърждение на конкретната поръчка обвързва Дружеството и Потребителя от условията на договора, от условията, описани в настоящите Общи правила и в Политиката за поверителност, както и от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

3. Цена

1) Всички цени на стоки, предлагани в онлайн магазина на Сайта:

– са посочени в български лева;

– включват ДДС;

– включват и цена на опаковката на съответната стока.

2) За всяка стока, предлагана в онлайн магазина, е посочена редовната цена на стоката.

3) В случаите, когато за определени стоки, предлагани в онлайн магазина, е налице намаление от редовната цена, на която стоката се предлага в онлайн магазина, за тази стока, наред с редовната й цена, се посочва и съответната намалена цена. За намалената цена важи посоченото в пункт II, точка 3.1) по-горе.

4. Начини на плащане

Плащане чрез наложен платеж:

Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока) се извършва по следния начин:

– от получателя на доставяната стока,

– на куриера,

– в момента на доставката на пратката.

Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е налице задължение за това, съгласно настоящите Общи условия.

5. Доставка

Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн магазина стоки, Потребителите трябва да имат предвид следното:

1) Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.

2) Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

След потвърждаване на поръчката от страна на Дружеството поръчката се обработва, предава на куриер и се доставя до Потребителя в сроковете по-долу.

Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на срока за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на НОВ СВЯТ и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

3) Поръчаната стока се доставя чрез куриер – Еконт.

6. Преминаване на риска

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, приеме стоката.

7. Гаранция

1) За всяка закупена от онлайн магазина стока Потребителят може да ползва предвидената в действащото законодателство законна гаранция за съответствие на закупената стока с договора за онлайн продажба.

2) В допълнение и извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска гаранция.

– търговската гаранция се описва изрично в описанието на съответните стоки, за които се отнася;

– търговската гаранция не ограничава законната гаранция;

3) Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката.

4) Доказателство за гаранцията е Проформа фактура за получаване на стоката, придружаваща поръчаната стока.

5) Гаранцията не важи в следните случаи:

– липса на потвърждение за доставка на стоката;

– Потребителят не уведоми Дружеството за очевидни дефекти на стоката, констатирани от Потребителя при нейното получаване; уведомяването следва да се извърши от Потребителя в срок до 2 (два) дни по имейл – на адреса на електронната поща на Дружеството;

– изтичане на срока на законната гаранция;

– изтичане на срока на търговската гаранция, когато последната е по-дълга от законната гаранция;

– механична повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя;

– използването на стоката при условия, които не отговарят на естествената й среда, поради влажност, химически или механични въздействия;

– повреда на стоката, предизвикана от употреба в противоречие с предназначението и условията за използването на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на подзаконовите актове, приложими в Република България – например (примерите не са изчерпателни): повреди, причинени от прекомерно измокряне на стоката поради ползването й във водни басейни – реки, езера, морета, язовири, водоеми и т.н., издраскване и/или нарязване на стоката, причинено от остри предмети и др.;

– повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

8. Рекламация

Потребителят има право да предяви рекламация до Дружеството. Предпоставки за предявяването на рекламация са:

1) да е налице несъответствие на получената при доставката стока със сключения договор за онлайн продажбата на същата стока;

2) рекламацията да се предяви от Потребителя в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката на стоката;

3) да е предоставена банкова сметка, по която платената за стоката сума да бъде възстановена на Потребителя (в случай че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор); предоставянето на банкова сметка се извършва от Потребителя чрез формата за връщане на стока – тук или чрез Стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ от договора;

4) да са спазени съответно и другите условия за предявяване на рекламации, установени в настоящите Общи условия (съответно – условията по пункт II, точки 9 и 10) и в действащото законодателство.

Рекламацията следва да се предяви на следния електронен адрес:

[email protected]

При основателна рекламация:

– Дружеството възстановява на Потребителя стойността на стоката – предмет на рекламацията;

– възстановяването на сумата се извършва по банковата сметка, посочена от Потребителя във формата за връщане – тук, респективно – в Стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ от договора.

9. Връщане на стока

1) Връщане

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

– Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

– Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

• За целта Потребителят може да използва формуляра за връщане на сайта – тук;

• Формуляра се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството чрез бутон „ИЗПРАТИ“.

– Във формуляра за връщане на стока се посочват титуляря и банковата сметка, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

– Стоката следва да бъде върната в рамките на посочения по-горе 14-дневен срок.

– Стоката следва да се върне на Дружеството в същото състояние, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице като същата трябва да е опакована в оригиналната търговска опаковка на производителя, която трябва да е цялостна и в ненарушен физически вид. Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

  • Адрес за връщане на стоката: 
  • Email: [email protected] 
  • Tel: 0887665356

– Върната в горепосочения срок стока се приема, при условие че са изпълнени едновременно следните условия:

• стоката е в оригиналната си опаковка, без каквито и да е допълнителни облепващи материали.

• стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид (включително на стоката и на опаковката);

• приложена е Проформа фактура, с която стоката е получена;

– Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите, с изключение на случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

– Възстановяване на сумата се извършва в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във формата за връщане на сайта – тук или в Стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ от договора. Потребителят може (но не е длъжен) да упражни правото си на отказ от договора като информира Дружеството по електронна поща (email). Ако избере този начин на комуникация, Потребителят трябва да попълни следното приложение „Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора“:

Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора

До: „НОВ СВЯТ“ ЕООД

Email: [email protected]

Tel:0887665356

С настоящото аз, …………………………………………………. (пълни имена на Потребителя), с адрес ……………………………………………………………………., с телефонен номер ………………………………., имейл: …………………………., се отказвам от сключения от мен договор за онлайн-продажба на следната/-ите стока/-и: ……………………………………, с номер на поръчката ……………………………………., с дата на поръчката ……/……/……….. (ден/месец/година).

Желая сумата, заплатена като цена на закупената стока, да бъде възстановена по следната банкова сметка:

Титуляр……………………………………………………………………………….

IBAN …………………………………………………………………………………..

Банка ……………………………………………………………………………………..

Дата: ……/……/……….. (ден/месец/година)“

След получаване на подадения Стандартен формуляр на email-адреса за кореспонденция на Дружеството, Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя email – съобщение, с което потвърждава получената заявка за връщане на стоката. Всички останали условия, изброени в раздел II, точка 9,1) по-горе, се прилагат и в този случай.

2) Правила, приложими при упражняване на правото на отказ от договора:

– Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва единствено по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

– До момента на предаване на връщаната стока на Дружеството, рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.

– При упражнено право на отказ от сключен договор за онлайн продажба и възникнала необходимост от връщане на платена с карта сума за закупената от Потребителя стока, връщането на тази сума:

• се осъществява чрез възстановяването на сумата по банковата сметка;

• се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване от Дружеството на стоката заедно с попълнен/-а от Потребителя формуляр/форма за връщане.

– Върнатата (при упражнено правно на отказ) от Потребителя стока се проверява чрез отваряне на получената пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за Страните.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Право на промяна на публикуваната информация

НОВ СВЯТ си запазва правото да променя публикуваната на Сайта информация по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила незабавно (с изключение на измененията на настоящите Общи условия, които се прилагат в редакцията им към датата на потвърдена поръчка на Потребителя) и стават задължителни за Страните по Общите условия от момента на публикуването им на Сайта.

3. Бисквитки

Сайтът инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя относно събирането на статистически данни по отношение на посещенията на Сайта. За повече информация – вижте „Политика за поверителност“

4. Ваучери и намаления, чрез използване на промоционален код

1) Ваучер или промоционален код, предоставен от НОВ СВЯТ, може да бъде използван от Потребителя по време на промоции и специални кампании в онлайн магазина.

2) Всеки предоставен ваучер или промоционален код е валиден само за изрично посочения във ваучера или кода срок, респективно – само за изрично посочената промоция. След изтичането на посочения във ваучера/промоционалния код срок, ваучерът или промоционален код автоматично става невалиден, без да се налага това да бъде изрично упоменавано по какъвто и да е начин от Дружеството.

3) Всеки Потребител следва да има предвид, че ваучери или промоционални кодове за определени отстъпки, издадени от НОВ СВЯТ или негови доставчици и контрагенти, не могат да бъдат използвани за покупки в онлайн магазина по време на промоциите и специалните кампании, провеждани в магазина.

5. Контакт

1) Осъществяването на кореспонденция с Дружеството при и/или по повод извършване на покупки от онлайн магазина следва да се извършва на следния адрес и телефон:

Ул. 51N3 с. Недан общ Павликени

Тел: 0887665356

[email protected]

 

Дружеството поддържа на Сайта публикация на данните си за идентификация и детайли за контакт с Потребителите.

2) С приемането на Общите условия Потребителят дава своето изрично съгласие:

– Дружеството да използва следните технически средства за контакт с Потребителя: електронна поща с адрес: …………………….. и/или телефонен номер: ……………………….;

– за получаване на известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, включително и чрез email – комуникация (във връзка със сключен договор за покупка или свързаните с него отношения, и за получаване на бюлетин – при изрично дадено за това съгласие) или публикуване на известие на Сайта.

6. Приложимо право

1) За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

2) Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина ще бъдат решавани:

– чрез споразумение между Страните;

– при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град София.

3) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общите условия.

Shopping Cart